Budujcie jedni drugich

Rozdział 1 – Członkami jedni drugich

„Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich„. Rzym 12,5 Nowy Testament jasno i wyraźnie stwierdza, że wierzący ludzie są członkami jedni drugich”. Szczególnie rozwinął ten pogląd ap. Paweł. Dla zilustrowania istoty Kościoła posłużył się przykładem ciała ludzkiego. W swoich Listach użył ponad 30 razy greckiego słowa „soma” – ciało, aby zilustrować prawidłowo …

Czytaj dalej »

Wstęp – Budujcie jedni drugich

Każdy obiektywny czytelnik Nowego Testamentu zauważy, że Bóg traktuje każdego człowieka w sposób indywidualny i że ma swoje plany względem każdego ziemskiego życia. Ale Bóg ma również pewne ogólne plany dotyczące wszystkich ludzi. Jego wolą jest m.in. to, aby każdy wierzący człowiek był aktywnym członkiem lokalnego kościoła, lokalnego „ciała”, „rodziny” wierzących. Wierzący ci powinni troszczyć się nawzajem o siebie, wzajemnie …

Czytaj dalej »