Dlaczego powinniśmy modlić się o Izrael? – Dr. Jack W. Hayford

Izrael jest krajem, o którym Bóg mówi w Biblii – w sposób unikalny, proroczy, wyzwalający i wielokrotny: „To jest mój kraj.” Bóg nie mówi o żadnym innym kraju na świecie tak, jak o Izraelu. Izrael został wywyższony, aby był jasnym światłem dla innych narodów.

Kościół chrześcijański składał się na początku prawie wyłącznie z Żydów do czasu, aż głoszenie Ewangelii objęło dalsze tereny. W końcu Dobra Nowina osiągnęła Antiochię, gdzie został założony pierwszy chrześcijański zbór składający się z byłych pogan; był to punkt wyjściowy do głoszenia Ewangelii na całym świecie.

W Liście do Rzymian, w rozdziałach od 9 do 11, Apostoł Paweł zajmuje się zagadnieniem Bożego przeznaczenia oraz celu dla narodu żydowskiego. Te trzy rozdziały są praktycznie jedynymi w całej Biblii, które przedstawiają nam szczegółowo Bożą perspektywę i sposób postępowania Boga wobec Żydów. Żydzi byli „pierwocinami” … „pierwszymi ludźm” (przez Abrahama), którzy rozumieli, że Bóg jest Bogiem przymierza. Oni przekazali dalej światu bogactwo tej prawdy i przez nich Mesjasz przyszedł na świat. W Biblii Żydzi są określani jako „korzeń/pień” a chrześcijanie jako „gałęzie”. Biblia przypomina nam, że nawet, jeżeli „niektórzy z nich zostali odłamani z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze” (Rzym.11,20), nie powinniśmy się wywyższać, lecz strzec: „Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie.” (Rzym.11,21) Gdy zostanie osiągnięta pełnia pogan, „zostanie zbawiony cały Izrael”. (por. Rzym.11,16-27)

Dlaczego jednak powinniśmy modlić się o Izrael dzisiaj ?

Żyjemy w czasie, który wymaga czujności i trzeźwości. My, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa, jesteśmy wezwani, aby stać po stronie Izraela. Możliwe, że jesteśmy ludźmi ostatniej godziny. W obliczu proroctw nie możemy zachowywać się pasywnie; powinniśmy gorliwie się modlić, wstawiać i służyć Bogu zgodnie ze Słowem naszego Zbawiciela, który powiedział, że nie jest naszym zadaniem spekulować na temat końca świata. Naszym obowiązkiem jest reprezentować Boże Królestwo, aż On powróci. (por. Łuk.19,13)

Nie chodzi o politykę, chodzi o Słowo Boże, ale polityczna sytuacja jest bardzo dramatyczna. Pismo mówi, że przyjdzie czas, w którym wszystkie narody zwrócą się przeciw Izraelowi. Jest bardzo prawdopodobne, że stanie się to w naszych czasach. Dlatego niezmiernie ważne jest, abyśmy zastanowili się, dlaczego właśnie dziś powinniśmy stać po stronie Izraela.

8 powodów, dla których powinniśmy stać po stronie Izraela

1. Każdy wierzący jest wezwany do tego, aby w jego systemie wartości Żydzi zajmowali szczególne miejsce oraz, aby dziękować Bogu z głębi serca za to, co uczynił On przez swój naród.

Jeżeli zrozumiemy, jak istotny jest szacunek wobec Żydów, zrozumiemy również Boże powołanie i rzeczy, które Bóg powiedział w tym kontekście. Dotyczy to narodu i kraju.

– Każdy wierzący jest wezwany do tego, aby w jego systemie wartości Żydzi zajmowali szczególne miejsce, gdyż tak jest u Boga.

– Pan wybrał sobie naród … Zaczął od wyszukania mężczyzny imieniem Abraham. Pan powiedział, że przez Abrahama i Sarę i przez obiecanego im syna Izaaka będą błogosławione wszystkie narody na ziemi i każdy człowiek będzie miał dostęp do tego błogosławieństwa.

– W 1Mojż.12,3 Pan zawiera przymierze z Abrahamem i mówi: „Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą przez ciebie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.”

To dotyczy nie tylko Żydów jako narodu, lecz także ich kraju – Izraela.

Bóg będzie sądził narody i rozprawiał się z nimi z powodu ich decyzji tak samo, jak czyni to z pojedynczą osobą.

– Pan dokonał wyboru celowo:
„… Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice; do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. (Rzym.9,4-5)

Synostwo:
Boża decyzja wybrania potomków Abrahama jako narodu.

Chwała:
Manifestująca się, uchwytna obecność Boga, który się sam objawia.

Przymierza:
Zobowiązania, które Bóg podejmuje.
Przymierze z Abrahamem:
Bóg mówi: „Dam ci potomstwo i ziemię; przez twoje potomstwo będą błogosławione wszystkie narody.” (por. 1 Mojż.17) Przymierze z Mojżeszem:
Objawienie zakonu danego nam jako pouczenie, aby doprowadzić nas do Chrystusa. Jesteśmy zbawieni przez Krew Baranka.

Nowe Przymierze:
W Ks. Jeremiasza (31,33) i Ezechiela (11,19-20; 36,26-27) Bóg mówi podobnymi słowami: „Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu.”

Największy dar:
Cud podarowania ludzkości Jezusa. Bóg tak nas umiłował, że dał Swojego jednorodzonego Syna …; dał Go przez Żydów i Jezus przyszedł jako Żyd.
Jezus sam powiedział, gdy rozmawiał z kobietą z Samarii: „Zbawienie pochodziod Żydów.” (Jan 4,22)

Pismo mówi więc do nas bardzo jasno: Chodzi o korzenie tego wszystkiego, co dotyczy Bożego objawienia wobec ludzkości. Wyraźnym dowodem jest rzeczywista egzystencja Żydów jako narodu oraz fakt, iż znowu posiadają oni własne państwo. Dziś walka toczy się o Izrael, o Jeruzalem, o obecność Żydów i ich prawo do swojego kraju. Niewiele narodów jest gotowych, aby zobowiązać się do wiernego wspierania Żydów i Izraela. Biblia mówi jednoznacznie, że Bóg uczci tych, którzy będą to czynić.

2. Nasza pozycja jest według Bożego postanowienia nierozdzielnie związana z narodem żydowskim a przez to również z krajem Izrael.

Przez budowanie naszej wiary na Zbawicielu, który przyszedł z narodu żydowskiego, znajdujemy się w szeregu tych, którzy zaufali Bogu na podstawie udzielonej nam przez Niego łaski i Jego zbawczego zamiaru.

– Pismo mówi – w sensie duchowym -, że kto przyjął Pana, stał się Żydem. „Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga.” (Rzym.2,28-29; Gal.3,26-29)

– Jako wierzący nie możemy z jednej strony powiedzieć, iż zgadzamy się z całym Pismem, a z drugiej strony mieć jednocześnie obojętną czy wręcz odrzucającą postawę wobec Żydów.

3. Bóg złożył jednoznaczne oświadczenia dotyczące ziemi izraelskiej, które nigdy nie zostały zniesione:

– 3 Mojż.25,23: Ziemia należy do Pana i On decyduje o tym, jak ją przydziela i jak nią dysponuje: „Ziemi nie będziecie sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie…”

– 5 Mojż.32,43: „Wysławiajcie narody lud jego, gdyż … ziemię swoją i lud swój oczyści z grzechu!”

– 2 Kron.7,20: Bóg mówi, jeżeli lud odwróci się od Niego: „…to wykorzenię Izraela z mojej ziemi, którą im dałem …”

– Psalm 85,2-3: „Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy.”

– Izajasz 8,8: Ta ziemia należy do Boga, Ojca i jest krajem Zbawiciela: „…rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o Immanuelu!”

– Jeremiasz 2,7: Pan wyjaśnia swojemu ludowi, dlaczego dojdzie do zniszczenia miasta Jeruzalem: „Wprowadziłem was do ziemi ogrodów …, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością.”

– Ezechiel 38,16: Bóg przemawia do narodu, który wystąpi przeciw Izraelowi w czasach ostatecznych. Mówi o konfrontacji, która będzie miała miejsce w Jego kraju: „Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu …, a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się święty na tobie …”

– Joel 1,6; 2,18 i 3,7: W tej księdze trzy razy jest mowa o tym, że ta ziemia należy do Boga. „Gdyż moją ziemię naszedł lud …” (1,6); „Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię …” (2,18); „Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.” (3,7)

– Ozeasz 9,3: Dotyczy rozproszenia Izraela: „Nie pozostaną w ziemi Pana; Efraim powróci do Egiptu, a w Asyrii jeść będą nieczyste pokarmy.”

– Zachariasz 9,16: „W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo, będzie pasł swój lud jak trzodę. Doprawdy, jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem.”

Gdy mówimy o Izraelu, to mamy na myśli po pierwsze posiadłość ziemską, którą przydzielił im Bóg, a po drugie Boży naród, któremu Bóg dał tę ziemię. To jest jedna z głównych wypowiedzi Stwórcy wszystkich rzeczy i nie podlega ona dyskusji. Wszystko to, co Bóg powiedział o Izraelu w sposób unikalny, nigdy nie zostało odwołane.

– Ta ziemia należy nie tylko do Boga, ale On dał ją na zawsze w posiadanie Abrahamowi i jego potomkom przez jego syna Izaaka. (por. 1 Mojż.17,7-8)

– Izajasz 54,8-10: „W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, … moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje …”

– Utrata władzy przez Izrael na skutek grzechu i rozproszenia nie unieważniła Bożej obietnicy dania im na zawsze ziemi w posiadanie. (por. Ezech.37,1-28)

4. Obecny konflikt dotyczący Izraela nie wynika ani z własnej inicjatywy, ani z ekspansywnej polityki czy rasizmu tego kraju.

W dzisiejszym czasie ogólna postawa w świecie wobec tego konfliktu jest taka, że za pokrzywdzonych uważa się Palestyńczyków. Izrael jednak nie czyni nic innego, jak broni ziemi, która w roku 1917 została mu przydzielona przez Ligę Narodów i na której ostatecznie w roku 1948 postanowieniem Organizacji Narodów Zjednoczonych powstało państwo Izrael. Celem Palestyńczyków nie jest zapewnienie sobie własnego państwa, lecz całkowite usunięcie Izraela z tych terenów. W celu podsycania opinii publicznej przeciwko Izraelowi, bogate arabskie kraje otaczające Izrael jeszcze nigdy nie zaoferowały Palestyńczykom schronienia. Większość ludności świata nie dowiaduje się o tym i nikt nie stara się o tym informować, gdyż źródła opiniotwórcze gaszą w zarodku przejawy sympatii wobec Izraela.

5. Stanie po stronie Izraela nie oznacza występowania przeciwko narodom arabskim lub zwalczania praw Arabów, którzy chcą prowadzić w Izraelu pokojowe, politycznie stabilne i szczęśliwe życie.

Bóg nie jest przeciwko człowiekowi – i z pewnością nie jest przeciwko Arabom, którzy są potomkami Ismaela, drugiego syna wybranego przez Boga ojca rodu Abrahama. Jeżeli ktoś wspiera Izrael, nie znaczy to, że musi z tego powodu przyjmować postawę antyarabską czy nie może okazywać sympatii innym narodom.

6. Bezlitosna wrogość części świata arabskiego ma jednak nie tylko przyczyny polityczne, ale jest wzniecana przez duchowe moce, które chcą osiągnąć swój zdeklarowany cel, jakim jest zniszczenie Izraela.

To nie są po prostu tylko ludzie mający coś przeciwko Żydom, ale chodzi o zwierzchności duchowe, które powstają przeciwko Izraelowi. Jesteśmy uwikłani w strumień duchowych mocy, które są silniejsze niż ludzka natura, mocy, które nie mogą być pokonane politycznie czy przekonane za pomocą sztuki perswazji. Moce te i zwierzchności mogą zostać złamane tylko przez modlitwę wstawienniczą, która doprowadzi do ich obalenia. (por. Efez.6,10-12)

7. Ten sam duch, który podsyca tę wrogość, występuje w takim samym stopniu przeciwko Żydom jak i chrześcijanom i z czasem może przynieść prześladowanie obu tych grup.

W Biblii jest mowa o dwóch świadkach w końcu czasów, którzy zostaną zabici w Jeruzalem (por. Ks.Objawienia 11) – i Bóg ma dwóch świadków, którzy przez całą historię ludzkości pozostali wytrwali: Żydzi i chrześcijanie. Wrogość i nienawiść są w równej mierze skierowane przeciwko wierzącym jak i Izraelowi, gdyż w świecie działa duch, który powstaje przeciw Bogu i wszystkiemu, co Jego dotyczy.
Duch ten jest przeciwko:
– Bogu, Stwórcy, którego czcimy i uwielbiamy;
– Bogu, Sędziemu, przed którym musimy zdać sprawę ze swego życia;
– Bogu, Zbawicielowi, który objawił się nam przez swojego Syna Jezusa Chrystusa;
– Bogu, dawcy prawa dla całej ludzkości, przed którym jesteśmy odpowiedzialni za nasze postępowanie.

8. Mamy pewność co do biblijnego nakazu i Bożej obietnicy, dlatego też stoimy mocno w wierze, jesteśmy pełni oczekiwania we wstawiennictwie i wspieramy Izrael (por. 1 Mojż.12,3).

Jesteśmy wezwani do wspierania dziś Izraela, gdyż jest bardzo możliwe, iż żyjemy w czasach ostatecznych. Pan powołał nas do tego, abyśmy byli ludźmi moralnymi o biblijnych przekonaniach. Musimy postępować mądrze i znać Boże Słowo. Bóg uczci tych, którzy podejmą trwałe zobowiązanie i będą wspierać kraj, który Bóg jako jedyny na ziemi nazywa swoim krajem. (por. Psalm 122,6)

Kroki praktyczne

1. Zaopatrz się w informacje z poważnych żródeł, unikaj fanatyzmu religijnego i nie dopuszczaj „ślepych plam”. Bądź świadomy nastawienia publicznej prasy oraz mediów. Wiadomości oceniaj ostrożnie, ale nie zbyt ostrożnie. Zapoznaj się z historią Bliskiego Wschodu i spróbuj przy tym zrozumieć ostatnie stulecie.

2. Bądź wierny biblijnemu nakazowi, który mówi: „Proście o pokój dla Jeruzalem!” (Psalm 122,6) i módl się, aby rządzący w twoim narodzie mieli postawę odpowiadającą słowom z 1 Mojż.12,1-3: „…I będę błogosławił błogosławiącym tobie …”

3. Módl się i pytaj Boga, czy masz odwiedzić Izrael – na znak praktycznego wsparcia.

4. Utrzymuj przyjaźń z Żydami i przyznawaj się do żydowskich przyjaciół. Uznaj jako wierzący, iż postawa wspierania Izraela w modlitwie i w praktyce jest częścią opierającego się na Biblii zobowiązania wobec Boga.

5. Nie odrzucaj z zasady wszystkich muzułmanów z tego powodu, że niektórzy z nich oddali się terroryzmowi, lecz bądź miłosierny.

Podejmij wyzwanie, podejmij jakieś działania. Żyjemy w decydującym i ważnym czasie! Jesteśmy już bardzo blisko czasu konfrontacji, w którym wszystkie narody powstaną przeciwko Izraelowi i jego niewielu sprzymierzeńcom.

Ostatnie pytanie będzie brzmiało: „Kto jest za Chrystusem i Jego drogą, a kto nie?” Pan powołał nas do tego, abyśmy byli ludem , który przyznaje się do swoich duchowych i biblijnych przekonań i jest gotowy poruszać tematy kontrowersyjne, a TEN temat jest właśnie taki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *