Zakończenie

W poszukiwaniu prawdy o początkach
G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean

Część 3: GEOLOGIA I SKAMIENIAŁOŚCI
Zakończenie

Głównym założeniem tej książki jest przedstawienie dwóch przeciwstawnych modeli początków i dziejów życia na Ziemi. Przyjrzeliśmy się dowodom, które bądź kwestionują, bądź wspierają podstawy każdego z nich. W świetle zaprezentowanych faktów należy postawić sobie następujące pytania: Który model początków świata może być poparty dowodami? Który z przeciwstawnych poglądów jest prawdziwy?

Każdy z nas, jeżeli jest gotowy szczerze i otwarcie zbadać dostępne fakty, musi sam podjąć decyzję. Poleganie na poglądach lub opiniach innych ludzi nie wystarczy. Każdy z nas musi posłużyć się własną logiką i umiejętnością rozumowania. Przeszłość pokazuje, że całkowite pokładanie zaufania w nauce zwiodło wielu inteligentnych ludzi. Apostoł Paweł ostrzegł Tymoteusza o niebezpieczeństwie odrzucenia Boga i przyjęcia wiedzy, która jest owocem jedynie ludzkiej mądrości. W 1 Liście do Tymoteusza 6,20–21 napisał:

Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary] unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary.

Ludzki umysł posiada zdolność oceniania informacji i podejmowania decyzji na podstawie faktów. Jedno z angielskich tłumaczeń Biblii mówi:

Jak me podniebienie zna smak dobrego jedzenia, tak mój umysł rozpoznaje prawdę, gdy jej skosztuje (Hi 12,11).

Jeśli nie chcemy przyjąć faktów tylko dlatego, że nie pasują do naszych przekonań, nie jesteśmy uczciwi. Fakt, który przeczy ludzkiej teorii, nawet jeśli zgadza się z Biblią, pozostaje faktem.

Polemika między kreacjonizmem a ewolucjonizmem jest ważna nie tylko w kwestii znalezienia autentycznego modelu początków Ziemi. Kreacjonistyczny pogląd dotyczący pochodzenie i historii człowieka jest ściśle związany z właściwym spojrzeniem na więź duchową między Bogiem a człowiekiem.

Biblia jasno stwierdza, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Gdyby był posłuszny swemu Stwórcy, mógłby mieć z Nim harmonijny, opierający się na miłości, trwały związek. Ludzki wybór, by zbuntować się przeciw Bogu, sprowadził upadek, przekleństwo i oddalenie świętego Boga od grzesznych istot ludzkich.

Ewolucyjny model początków i dziejów ludzkości całkowicie odrzuca pogląd, że człowiek skazany jest na wieczne potępienie. Obecnie popularna jest koncepcja, że ludzka świadomość dokona na drodze ewolucji wielkiego kroku naprzód w kierunku poziomu, jakiego nigdy wcześniej nie osiągnęła.

Biblia, klucz do zrozumienia historii Ziemi, jest również kluczem do zrozumienia największej duchowej potrzeby człowieka. Mówi ona, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i umarł na krzyżu, aby dać zbawienie tym, którzy uwierzą w Jego akt odkupienia. W Ewangelii Jana 3,16 czytamy:

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Życie wieczne jest darem, pochodzi z łaski Bożej i otrzymuje je każdy, kto z własnej woli zdecyduje się uwierzyć w Chrystusa. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian 10,9–10 napisał:

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych — osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami — do zbawienia.

Czy oddałeś swoje życie Jezusowi? Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, gorąco pragniemy, by stało się to jak najszybciej.

poprzedni rozdział: Skamieniałości

© Wydawnictwo „Pojednanie”

Żadna część tej książki nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.